Vriendenkring


Beste vrienden van Edith Stein.edith-stein-folder-cover

Veel inwoners van Echt en omstreken dragen de Karmel aan de Bovenstestraat een warm hart toe. Het is vanuit dit klooster dat Zr. Edith Stein en haar zus Rosa, om hun Joodse afkomst, door de Duitse bezetters werden gevangen genomen en op 9 augustus 1942 vergast in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. De directe aanleiding daartoe was een brief van de Nederlandse Bisschoppen, waarin stelling werd genomen tegen de deportatie van de Joden.

In de naoorlogse jaren werd pas goed duidelijk welk een levensgeschiedenis Edith Stein al had vóór haar intrede in de Karmel van Keulen. In de katholieke kerk is deze vrouw, in de Karmel beter bekend onder de naam Teresia Benedicta van het Kruis, niet alleen een bekende en gewaardeerde vrouw geworden om haar filosofisch en pedagogisch werk, maar ook wordt zij in toenemende mate vereerd om haar voorbeeld en haar zoektocht naar de waarheid en de zin van het menselijk leven. Op indringende wijze zocht zij naar de waarheid en vond in de
katholieke kerk een levensweg die haar leerde “Staan voor het Aangezicht van de Heer.” Zij gaf daarin een voorbeeld dat navolging verdient. Datzelfde kan ook gezegd worden van haar continu op de bres staan voor de rechten en de eigen waarde van de vrouw. Zij werd op 11 oktober 1998 heilig verklaard als martelares en kloosterlinge vanwege haar heldhaftigheid en voorbeeldfunctie. Recent is zij zelfs “Patrones van Europa “geworden! Nadat Europa eeuwen lang alleen mannelijke patronen kende, heeft Paus Johannes Paulus II ook drie grote vrouwen uit de Europese geschiedenis tot voorbeeld willen stellen: Brigitta van Zweden, Catharina van Siena, en Edith Stein.

Waarom Edith Stein? Omdat de kerk in haar de aandacht levend wil houden aan een afschuwelijk hoofdstuk in de Europese geschiedenis en daarmee de klemtoon legt op het belang van wederzijds respect, tolerantie en aanvaarding waartoe allen worden opgeroepen. Het is een oproep om een broederlijke gemeenschap te vormen in Europa met begrip voor elkaar en de oproep om de grenzen van etnische, culturele en religieuze verschillen te overschrijden. Dat is tevens een richtwijzer voor de toekomst van de kerk!

De activiteiten van de” Stichting Dr. Edith Stein Echt NL” De “Stichting Dr. Edith Stein Echt NL” is, zoals blijkt uit de notariële akte van 10 november 1989, een voortzetting van het “Comité Dr. Edith Stein Herdenking” opgericht op 30 mei 1967 te Echt. Zij heeft zich al vele jaren beijverd om de burgerij in kennis te stellen van wat zich in haar midden heeft afgespeeld, om de aandacht te vragen voor de grote en inspirerende persoonlijkheid van Edith Stein en de geleidelijk groeiende verering van deze diepgelovige vrouw. Met name rond de kerkelijke feestdag op 9 augustus worden vieringen georganiseerd. Jaarlijks wordt een themadag gehouden, waarvoor deskundige sprekers worden uitgenodigd.Velerlei soorten documentatie wordt verzameld en zorgvuldig opgeborgen in het Edith Stein archief en de eigen bibliotheek. Regelmatig worden exposities georganiseerd en voordrachten gehouden in het hele land om zo de rijke persoonlijkheid van Edith Stein in het licht te stellen en de verering te bevorderen. Er is een uitstekende relatie opgebouwd met de Dekenale St. Landricuskerk waar zich het fraaie drieluik van de kunstenaar Karin Deneer en de originele koormantel van Zr. Edith Stein bevinden. Ook besteedt de Stichting veel zorg aan contacten met het buitenland, in het bijzonder, Duitsland, België en Polen.

In het gebruik dat gemaakt wordt van de eigen website www.edithstein.nl zien we dat er veel belangstelling is. Aandacht wordt gevraagd voor haar leven, de vele uitgaven van en over haar werken, waarbij de gezamenlijke oriëntatie in de aansluiting bij de “Edith Stein Gesellschaft Deutschland” een goede ondersteuning biedt.

Niet in het minst is er behoefte aan een goede ontvangstruimte voor een adequate informatievoorziening aan de vele pelgrims welke Echt bezoeken, dat mede ter ondersteuning van de zorg van de Zusters in het Karmelklooster te Echt.

Oprichting van een ” Vriendenkring Edith Stein ” Het bestuur van de Stichting heeft thans het plan opgevat een nieuwe kring van in Edith Stein geïnteresseerde mensen in het leven te roepen. Daarmee zou de verering voor haar een bredere inbedding kunnen vinden onder de mensen die haar beter willen leren kennen en hun eigen leven willen voeden met de rijke gedachte en het levensvoorbeeld van “onze Heilige ” Ook wordt de aandacht voor haar eveneens tragisch om het leven gekomen zus Rosa levendig gehouden. Met dit initiatief zoekt het bestuur ook naar een weg om een bredere financiële basis te leggen onder alles wat er georganiseerd wordt. Middels een vorm van”nieuwsbrieven”wil het bestuur U regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen, resultaten en activiteiten. Indien U dit een sympathieke gedachte vindt, nodigen wij U graag uit lid te worden van de “Vriendenkring Edith Stein”. Wij vragen daartoe een vrijwillige bijdrage te storten op bankrekening, ABN-AMRO nr. NL23ABNA0437548813 t.n.v. Stichting Dr. Edith Stein Echt. NL.

Wij hopen U in de toekomst tot de ” Vriendenkring Edith Stein “te mogen rekenen. Bij voorbaat onze dank

Met vriendelijke groet , Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.

Voorzitter:
J.P.E.M. Stassen – Muyrers.
e-mail jen.stassen@wxs.nl

Vicevoorzitter:
A.H.van Vugt
e-mail:  ahvanvugt@gmail.com


Zoeken