Over de Stichting


foto-edith-stein

 

 

Bestuursleden Stichting Dr. Edith Stein Echt  januari 2017

Erelid:
Overleden op 5 december 2012
H.E.H. Em. Deken Dr. A.H.Th. Raijmaekers
Past. Vullinghsstraat I,
5985 PG Grashoek.
Tel. 077.3071278.
Erelid:
Mevrouw Prof. Dr. Ilse Kerremans,
Krijgslaan 267,
B. 9000 Gent.
Tel. 0032.9222.8466.
Ere-lid
Mevrouw J. Smeets- Coorens
Kapittellaan 31 / Kamer 216
6077 BK Sint Odiliënberg
Tel: 0475-458348

 

Voorzitter/ Secretaris:

jen-stassen

Mevrouw J. Stassen – Muyrers,
Berkelaarsweg 27,
6101 AV Echt.
Tel. 0475.482136 / 0651085179.
e-mail  jen.stassen@wxs.nl

Vicevoorzitter:

ton-voor-site

De Heer A.van Vugt,
Imkerstraat 18,
6101 GW Echt.
Tel. 0475.483595.

2e Secretaris:

foto-henny-zeer-klein

Mevrouw H.Pustjens v/d Laak,
Prins Bernardstraat 36,
6101 ED Echt.
Tel. 0475.482450.

 Penningmeester:

foto-piet

De Heer P.van Dijk,
Julianastraat 67,
6101 HH Echt.
Tel. 0475.482512

 


Bestuursleden.

De Heer W. Hoeymakers,
Beukstraat 6,
6101 BH Echt.
Tel. 0475.482256.
Mevrouw K.Muyres
Peyerstraat 90
6101 GG Echt
Tel. 06 18281117
Eerw. Zusters Karmelietessen,
Bovenstestraat 48,
6101 EL Echt.
Tel. 0475.481175
Mevrouw R.Smits- Valkenburg,
Bovenste Eind 34,
6101 ER Echt.
Tel. 0475.489030.
Mevrouw T. Pustjens- Heyman
Swaantjesweg 9
6101 XN Echt.
Tel. 0475.487445
De Heer A.P.G.Sevriens
Bovenste Eind 34a
6101 ER Echt
Tel 0475.488720
Mevrouw T.Sevriens- Smits,
Bovenste Eind 34a,
6101 ER Echt.
Tel. 0475.488720.
De Heer F.Stassen,
Berkelaarsweg 27,
6101 AV Echt.
Tel. 0475.482136.
De Heer M.Schlangen
Slekkerstraat 8c
6101 VK Echt
Tel.0475.483171
Mej.E.Vrehen,
Peyerstraat 30a,
6101 GD Echt.
Tel. 0475.481934.
De heer R.Vroomen,
Mussenstraat 7,
6101 CR Echt.
Tel. 0475.483404.
Z.E.H.Pater H.M.G.Wishaupt O.C.D.
Schaliedekkersdreef 22,
6216 RV Maastricht.
Tel. 043.3440341

 

Bankrekening ABN-AMRO,  IBAN nr.  NL23ABNA0437548813
Stichting Dr. Edith Stein
p/a de heer P.A. van Dijk
Julianastraat 67
6101 HH Echt

 

 

De Stichting Dr. Edith Stein Echt NL

Waarom Edith Stein?

Omdat de kerk in haar de aandacht levend wil houden aan een afschuwelijk hoofdstuk in de Europese geschiedenis en daarmee de klemtoon legt op het belang van wederzijds respect, tolerantie en aanvaarding, waartoe allen worden opgeroepen. Het is een oproep om een broederlijke gemeenschap te vormen met begrip voor elkaar en een oproep om de grenzen van etnische, culturele en religieuze verschillen te overschrijden. Dat is tevens een richtwijzer voor de toekomst van de kerk!
Veel inwoners van Echt en omstreken dragen de Karmel aan de Bovenstestraat een warm hart toe.
Het is vanuit dit klooster dat Zr. Edith Stein en haar zus Rosa, vanwege hun Joodse afkomst, door de Duitse bezetters  gevangen werden genomen en op 9 augustus 1942 vergast in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.
De directe aanleiding daartoe was een brief van de Nederlandse Bisschoppen, waarin stelling werd genomen tegen de deportatie van de Joden.

In de naoorlogse jaren werd pas goed duidelijk welk een levensgeschiedenis Edith Stein al vóór haar intrede in de Karmel van Keulen had. In de katholieke kerk is deze Karmelites, beter bekend onder de naam Teresia Benedicta van het Kruis. Zij is niet alleen  bekend en gewaardeerd geworden om haar filosofisch en pedagogisch werk, maar ook wordt zij in toenemende mate vereerd om haar voorbeeldfunctie en haar zoektocht naar de waarheid en de zin van het menselijk leven. Op indringende wijze zocht zij naar de waarheid en vond uiteidelijk haar levensweg in de katholieke kerk. Zij gaf daarin een voorbeeld dat navolging verdient.

Edith Stein trekt in toenemende mate de aandacht. In steeds grotere kringen wordt zij als een vrouwenfiguur van grote noblesse geëerd.
Een van haar vele  grote prestaties op intellectueel en cultureel gebied was o. m. dat zij er in slaagde om, uitgaande van de klassieke antropologie, scherpzinnig, maar ook omzichtig, de vrouw los te maken uit de rollen die haar traditioneel toebedacht waren.

Edith Stein werd door Paus Johannes Paulus II op 1 mei 1987 zalig verklaard en op  11 oktober 1998 heilig verklaard. Dit als kloosterlinge, martelares,  en vanwege haar
heldhaftigheid en voorbeeldfunctie .
Nadat Europa eeuwen lang alleen mannelijke patronen kende, heeft Paus Johannes Paulus II ook drie grote vrouwen uit de Europese geschiedenis tot voorbeeld willen stellen: Brigitta van Zweden, Catharina van Siena, en Edith Stein, zijn Patronessen van Europa.

De “Stichting Dr. Edith Stein Echt ” is, zoals blijkt uit de notariële akte van 10 november 1989, een voortzetting van het “Comité Dr. Edith Stein Herdenking” opgericht op 30 mei 1967 te Echt. Zij heeft zich al vele jaren beijverd om de mensheid in kennis te stellen van wat zich in haar midden heeft afgespeeld, dit om de aandacht te vragen voor de grote en inspirerende persoonlijkheid van Edith Stein.

De Stichting besteedt veel zorg aan de goede  contacten met het buitenland, in het bijzonder, Duitsland, België en Polen, met hierbij de  vermelding dat Edith Stein Stichtingen of Gezelschappen wereldwijd existeren.

In de loop der jaren zijn, door de Stichting Dr. Edith Stein Echt,   vele, gevarieerde activiteiten gepleegd op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Jaarlijks wordt een themadag gehouden, waarvoor deskundige sprekers worden uitgenodigd.
Boeken, documentatie, lezingen etc. wordt verzameld en zorgvuldig opgeborgen in het Edith Stein archief en de bibliotheek. Regelmatig worden exposities georganiseerd en voordrachten gehouden in het hele land om zo de rijke persoonlijkheid van Edith Stein in het licht te stellen en de verering te bevorderen.

Onze band met het Karmelklooster te Echt is uitstekend. Onlangs werden, onder leiding van ons bestuurslid Frans Stassen, grote renovaties in het klooster uitgevoerd.

Wij ontvangen zeer regelmatig grote groepen pelgrims – vaak uit alle delen van de wereld – welke wij begeleiden op hun pelgrimstocht.

Een absoluut hoogtepunt was de ontvangst in Echt van ca. 3000 jongeren, tijdens de Wereldjongerendagen in 2005. Dit naar aanleiding van het feit dat Edith Stein ook medepatrones van de Wereldjongerendagen is.

In het gebruik dat gemaakt wordt van de eigen website www.edithstein.nl zien we dat er veel belangstelling is.

Sinds enkele jaren zijn wij in het bezit van deze goede ontvangstruimte voor het archiveren van onze boeken en documenten.  Tevens een adequate informatievoorziening aan de vele pelgrims welke Echt bezoeken.

Wij organiseren hier lezingen, geven toelichtingen en vertonen een DVD, met een levensbeschrijving van Edith Stein, in verschillende talen. Aankoop van boeken, prentjes folders en  medailles  zijn mogelijk.

In de St. Landricuskerk bevindt zich haar originele koormantel, enkele originele relikwieën en een fraai drieluik. De klooster kapel  is voor iedereen toegankelijk.
Tevens – op afspraak met de Zusters – een klein Edith Stein  expositie kamertje.

Daarmee heeft de verering voor haar een bredere inbedding kunnen vinden onder de mensen die haar beter willen leren kennen en hun eigen leven willen voeden met de rijke gedachte en het levensvoorbeeld van “onze Heilige ” Ook wordt de aandacht voor haar eveneens tragisch om het leven gekomen zus Rosa levendig gehouden.

Op 11 oktober 2006 werd, in de arcaden van de St. Pietersbasiliek te Rome, een standbeeld van Edith Stein door Paus Benedictus XV1 ingezegend. Een delegatie van de Stichting Dr. Edith Stein Echt was hierbij aanwezig en werd in audiëntie door de Paus ontvangen.

Op 4, 5 en 6 mei 2007 vierde de Stichting Dr. Edith Stein Echt haar 40 jarig bestaan.

Dit werd een 3 daags symposium, een zogenaamd “Drielandentreffen “ nl. Duitsland, België en Nederland.

O.m. het voltallige hoofdbestuur en leden van De Edith Stein Gesellschaft Duitsland waren gedurende 3 dagen onze gasten

Het ‘Europa Vredeskruis “ hield tijdens het symposium de wacht voor het klooster van de Zusters Karmelietessen te Echt. Dit “Vredeskruis “ werd door Paus Benedictus XVI gezegend ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder onze Vredesheilige Edith Stein.

Op zondag 12 oktober 2008 werden,  tijdens een Pontificale Eucharistieviering in de St. Landricuskerk te Echt,  twee gebrandschilderde Edith Stein vensters, vervaardigd door de Echter kunstenaar Huub Kurvers, ingezegend door de Bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz.

Met name rond de  kerkelijke feestdag van Edith Stein op 9 augustus worden speciale vieringen georganiseerd.

In het kader van het  70e herdenkingsjaar van Edith en Rosa Stein in 2012 zal op 12 augustus  een Pontificale Eucharistieviering plaatsvinden. Mgr. Wiertz en wellicht nog verschillende Bisschoppen uit België en Duitsland –zullen voorgaan in deze viering.

Het RKK pastoraat en de Heer Leo Feijen beloofde alle medewerking te  verlenen  door o.m.  een integrale live  TV uitzending van deze Eucharistieviering te verzorgen.

Verder worden in 2012  – rond de  bijzondere levens-data van Edith Stein – activiteiten en vieringen gepland.

De nagelaten geschriften van Edith Stein zijn van onschatbare waarde en kunnen veel bijdragen in de verhouding Jodendom – Christendom.

Paus Johannus Paulus 11 noemde deze bijzondere vrouw Dochter van Israël en trouwe dochter van de kerk. Hij wees op de brugfunctie die deze Katholieke Jodin kan vervullen in deverhouding Jodendom – Christendom. Zij bekeerde zich niet van het Jodendom maar van het atheïsme. De manier waarop zij dit beleefde heeft uiteindelijk geleid tot haar heiligverklaring.

Edith Stein is om méér dan een reden een heilige voor deze tijd. Haar heiligverklaring is gééneindpunt, maar juist een aanzet voor alle gelovigen!
Onze fascinatie voor deze  bijzondere vrouw moge duidelijk zijn!!!

Mw J.P.E.M. Stassen- Muyrers
Voorzitter/ Secretaris.

 

 


Zoeken

Submenu