Bijzondere gebeurtenissen in 2015

28 december 2015


Edith Stein Herdenking  op zondag 10 augustus  om 10.00 uur in de H. Landricuskerk
H. Mis in het kader van de Octaaf van Schilberg op vrijdag 11 september in de tent bij de kapel van Schilberg
Edith Stein Themadag op zaterdag 8 november ( Klik op themadag)

 

herdenking-edith-steinrosa-stein-28-juli-2015

Herdenkingsdag Edith en Rosa Stein in Echt.

Traditiegetrouw werd ook dit jaar de sterfdag van Edith en Rosa Stein in Echt herdacht.
Edith Stein de – H. Teresia Benedicta van het Kruis – verbleef in het Karmelklooster te Echt van 31 december 1938 tot 2 augustus 1942, de dag dat zij samen met haar zus Rosa door de Gestapo werd gearresteerd en gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz, waar beiden op 9 augustus op gruwelijke wijze door vergassing om het leven kwamen.
Hun sterven werd herdacht op zondag 9 augustus tijdens een plechtige H. Mis om 10.00 uur in de St.Landricuskerk. Deze Eucharistieviering werd opgeluisterd door het St. Landricus Herenkoor. Op initiatief van de Edith Stein Stichtingen van Europa werd tevens voor de wereldvrede gebeden.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met koffie/ fris in ons archief “Trefcentrum Edith Stein”

 

19e zondag door het jaar  – Edith Stein herdenking op 9 augustus 2015

 

Vredesgebed

Pastoor R. Kanke:

Broeders en zusters, de brief aan de Efesiërs, die wij zonet gehoord hebben, past dit jaar uitstekend bij de herdenking van de heilige Edith Stein. Halen wij ons nog even het begin van de brief voor ogen:

Broeders en zusters , wilt Gods heilige Geest niet bedroeven: gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.

Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.

Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past.

Op verzoek van de Edith Stein Stichtingen van Europa willen wij dit jaar heel bijzonder bidden voor de vrede in Europa. En wie kunnen wij dan beter om bijstand en voorspraak vragen dan een Patrones van Europa, de heilige Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein.

Mevr. Jen Stassen-Muyres, voorzitter van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, zal nu dit internationale gebed voordragen:

Op de feestdag van de Heilige Edith Stein op 9 augustus 2015, zullen wij – de Edith Stein Stichtingen van Europa – in Auschwitz-Birkenau, waar zij overleden is, een gebedsdienst voor de vrede in Europa en in de wereld houden. Wij nodigen U hartelijk uit om mee te bidden.

Gelijktijdig nodigen op deze dag alle Edith Stein Stichtingen uit Europa – op voorspraak van de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis – uit om middels kerkdiensten, bijeenkomsten en gebed te bidden voor de vrede.

Edith Stein werd op de Joodse feestdag – Yom Kippur dag van verzoening – op 12 oktober 1891 geboren. Op 9 augustus 1942 werd zij met haar zus Rosa in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau vermoord.

Voor haar arrestatie zei ze: “Waarom moet ik een uitzondering zijn? Als ik niet het lot van mijn zusters en broeders mag delen, is mijn leven vernield”. Als volgeling van Jezus te leven op de weg der verzoening en Zijn liefdeswerk uitdragen was haar innigste wens. Wie was meer geschikt dan zij om voor God te verschijnen en, zoals koningin Esther, om de redding van het eigen volk te vragen en met eigen leven daarvoor in te staan. Wie had het beter gekund om haar eigen leven aan te bieden dat, vanwege haar geboortedatum, in het teken van verzoening staat. Dat “Zijn Rijk moge komen in heerlijkheid, voor de vrede van de wereld!” Zo staat het in het testament van Edith Stein van 9 juni 1939.

In oktober 1999 werd de heilige Teresia Benedicta a Cruce – Edith Stein door Paus Johannes Paulus II tot patrones van Europa verheven.

Citaat Paus Johannes Paulus II op 1 oktober 1999:

“Als Edith Stein nu tot medepatrones van Europa wordt verklaard moet daarmee aan de horizon van het oude continent een vlag worden gehesen van wederzijdse achting, verdraagzaamheid en gastvrijheid, die ons allen uitnodigt de etnische, culturele en religieuze verschillen te accepteren, om zodoende een hechte gemeenschap van broers en zusters te vormen. De Europeanen worden opgeroepen, de historische rivaliteiten, die hun continent vaak tot toneel van vreselijke oorlogen hebben gemaakt , definitief achter zich te laten. Tegelijkertijd moeten zij zich inspannen, om de voorwaarden voor een betere samenhang en intensievere samenwerking tussen de volkeren te bereiken. Voor hen ligt de grote uitdaging een cultuur en ethiek van eenheid op te bouwen”

Einde citaat.

In de laatste jaren zijn zeer hartelijke betrekkingen tussen vrienden van Edith Stein in heel Europa en grensoverschrijdend ontstaan. Deze verenigende vriendschapsband is helemaal volgens de geest van Edith Stein gegroeid. Ook bij haar vele vrienden in het oorlogsgebied de Oekraïne, een land dat in het verleden werd verpletterd onder de dictatoriale systemen tussen Oost en West. De vele oorlogen die wereldwijd worden uitgevoerd, hebben een invloed op onze Europese samenlevingen en brengen ons steeds weer in een staat van onrust. De uitingen van vreemdelingenhaat vragen om een duidelijke mening te geven.

Wij allen zijn uitgenodigd en opgeroepen om voor dit Europese land en de vele landen, waar oorlog, haat en christenvervolgingen heersen, te bidden. Laten wij proberen om met de empathie van Edith Stein hun verdriet en hun angst te delen.

De heilige Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein, is patrones van Europa. Vragen wij haar om hulp en haar voorspraak bij God voor de vrede van “haar” continent, voor in acht name van recht, vrijheid en menselijke waardigheid. Scharen wij ons meevoelend en solidair aan de kant van alle – door de oorlog getroffen en bedreigde mensen – vooral ook aan de kant van de vluchtelingen, die in onze landen toevlucht zoeken! Geven wij onze stem aan de vrede! Bidden wij om vrede.

Met dit gemeenschappelijke gebed voor vrede willen wij tevens alle Edith Stein vrienden in Europa nog sterker met elkaar verbinden en onze bestaande vriendschappen versterken. Maar ook om met elkaar in alle openheid en met één stem te handelen en te bidden in de geest van de H. Edith Stein om zodoende onze stem in de geest van Edith Stein meer gewicht te geven.

1.Laten wij bidden voor de bevolking van de Oekraïne en voor de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten. Voor hún angst te moeten leven met geweld en terreur. Laten wij bidden voor degenen die gewond zijn of gedood. Bidden wij voor alle mensen die op de vlucht zijn en die geen thuis meer hebben.

  1. Voor de vele vluchtelingen die hun toevlucht, medeleven en begrip in Europa zoeken.
  2. Bidden wij óók voor de politici in Oost en West, dat zij respect mogen tonen voor de waardigheid, vrijheid en zelfbeschikking voor de bevolking van hun eigen land en voor alle andere landen.

Heer, U kent al onze ellende: wij zijn met elkaar in gesprek, sluiten contracten af, spreken over oorlog en vrede, maar begrijpen elkaar niet en blijven oorlog voeren. Op voorspraak van de Heilige Teresia Benedicta a Cruce, toon ons een uitweg. Verzend uw geest zodanig dat het de cyclus van het kwaad doorbreekt en het aangezicht van de aarde vernieuwd. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Namens de Edith Stein Stichtingen uit Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije en Nederland onze hartelijke dank voor Uw gebed.

 

bezoekers-uit-japan-en-duitsland-herdenking-2015 herdenkingsdag-2015-2-e-foto

  1. Evaluatie Edith Stein Herdenkingsdag op 9 augustus 2015.

Een geslaagde “Edith Stein Herdenking “ op 9 augustus 2015, met een schitterende Eucharistieviering in de St. Landricuskerk te Echt. De viering werd opgeluisterd door het“ St. Landricus Herenkoor “  met solo zang van de Heer Leo Kurvers. Tevens werd door het koor een nieuw “Edith Stein Lied “ gezongen, geschreven door Diaken W. Beerkens.

Op de feestdag van de Heilige Edith Stein op 9 augustus 2015, hebben wij – alle Edith Stein Stichtingen van Europa – een gebedsdienst  voor de vrede in Europa en in de wereld gehouden. Gelijktijdig nodigen op deze dag alle Edith Stein Stichtingen uit – op voorspraak van de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis, patrones van Europa – om middels kerkdiensten, bijeenkomsten en gebed te bidden voor de vrede.

Het aangrijpende verzoek werd voorgelezen door de voorzitter van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, Mw.J.Stassen – Muyrers. Bestuursleden van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, gaven een eigen invulling aan de Eucharistieviering, waarbij aspirant-lid Katinka Muyres debuteerde.

Na afloop stond de koffie klaar in een druk bezocht archief en volgden de nodige toelichtingen en  discussies. Tussen de bezoekers bevonden zich geïnteresseerden o.m.  uit Japan en Duitsland.


Zoeken